CONSTRUÏM L'ALTERNATIVA JUVENIL!


A continuació presentem les primeres demandes que formulem com a CAJEI per començar a construir una veritable alternativa juvenil a l'actual estat de precarietat total que ens imposa el capitalisme. Com a generació precària que som, el jovent patim mancances en tots els àmbits de la nostra vida, en el treball, l'educació, l'habitatge, l'oci i en les relacions afectives i personals. Per donar-hi resposta presentem les reivindicacions que com a coordinadora hem elaborat fins al moment.

Som conscients que el procés per a construir l'alternativa al sistema capitalista és llarg i complex, així doncs, aquestes propostes són només la punta de l'iceberg de tots els canvis que necessitem dur a terme per modificar l'actual estat de les coses.

Hem de ser conscients que aquests no vindran sols i només nosaltres, la joventut catalana som els que amb el nostre compromís i lluita diŕria els podem fer possibles.

Davant de la crisi del capitalisme construïm l'alternativa juvenil!


Àmbit Laboral:

Des de la CAJEI comencem per exigir com a pas immediat les següents 5 mesures laborals per a que el jovent deixem d’estar en el punt de mira de la crisi, i poder disposar d’unes mínimes condicions materials per poder avançar en la lluita contra la precarietat:

  • Instauració d’un salari mínim interprofessional equivalent al 80% de la mitjana salarial del país.

  • Reducció de la jornada laboral a les 35 hores setmanals sense reducció salarial com a mesura per fomentar l’ocupació juvenil.

  • Eliminar completament les modalitats de contractació temporal i la nova regulació de la temporalitat contractual, amb la conseqüent prohibició de les Empreses de Treball Temporal.

  • Reforma fiscal que apliqui un criteri autčnticament progressiu per tal de disposar de més recursos i destinar-los a la creació d’un fons d’ocupació pública.

  • Creació d’un sistema de Renda Bŕsica Universal que garanteixi uns ingressos mínims mensuals a tota persona, independentment de la seva condició, sufragada a partir de la reforma fiscal.

  • Per fer efectives les anteriors mesures, cal un marc laboral propi pel nostre país que garanteixi la potestat legislativa en matèria laboral. Cal fer efectiu el dret a l’autodeterminació del nostre país per garantir l’autodeterminació personal del jovent català.

Cal entendre aquestes 6 propostes com a mesures laborals immediates per garantir unes condicions materials dignes que possibilitin el nostre desenvolupament social. De totes formes, hem de ser conscients que la joventut catalana ha de ser més exigent; ha d’anar més enllŕ. No volem viure només pel treball, perň sense treball no podem viure. Hem d’aprofundir doncs en un projecte juvenil que parli de tots els ŕmbits que ens afecten; econňmic, personal, estudiantil, sexual, habitatge, oci, etc.

Assemblea de joves d'Horta - Guinardó